Audyt językowy

Od 13 lat dostarczamy szkoleń językowych klientom korporacyjnym.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Każde szkolenie dedykowane jest określonej grupie, mającej wspólne potrzeby, poziom oraz cele, a program szkoleniowy opracowywany jest w oparciu o analizę kompetencji językowych oraz badanie potrzeb szkoleniowych uczestników.

Wszystkie szkolenia prowadzimy w formie warsztatów stacjonarnych oraz w trybie online na platformach takich jak Skype, Zoom, Teams itp. – w zależności od potrzeb i preferencji Klienta.

Dziś międzynarodowe zespoły, internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw wymagają międzykulturowych umiejętności, także wysokich umiejętności językowych. Aby je odpowiednio zdiagnozować potrzebne jest przeprowadzenie audytu językowego, który pozwala dokonać obiektywnej i szczegółowej oceny kompetencji językowych pracowników firmy: w zakresie czynnej i biernej wiedzy z umiejętności posługiwania się językiem obcym.

Audyt doskonale sprawdza się w czterech obszarach:

– podczas rekrutacji, jako narzędzie potwierdzające deklarowany poziom kompetencji językowych. Pozwala na weryfikację poziomu, ułatwia podjęcie decyzji czy kandydat spełnia warunki rekrutacyjne na proponowane stanowisko.

– przed szkoleniem, aby określić poziom kompetencji językowych uczestnika. Tak zwany audyt poziomujący, to diagnoza językowa, która pozwala na określenie poziomu wyjściowego uczestnika, a także zidentyfikowanie jego potrzeb szkoleniowych, które na późniejszym etapie znacznie ułatwiają przygotowanie szytego na miarę programu nauczania, który sprosta oczekiwaniom klienta.

– przed i po szkoleniu, aby w łatwy sposób ocenić zrobione postępy. Uczestnik wykonuje ten sam test przed rozpoczęciem i po zakończeniu szkolenia, co pozwala na obiektywną analizę postępu, a także wyznaczenie nowych celów szkoleniowych.

– jako weryfikacja poziomu kompetencji pracownika w celu zaplanowania jego rozwoju w firmie, odpowiedniego motywowania czy wykorzystania jego predyspozycji językowych w sposób najbardziej efektywny.

Audyt językowy dla firm składa się z dwóch części, pisemnej i ustnej. Cześć pisemna, to test składający się z części leksykalnej i gramatycznej, a także otwartej (wypowiedź pisemna). Część ustna, to rozmowa z audytorem trwająca około 15-20 minut. Podczas niej poruszane są tematy dotyczą życia codziennego i zainteresowań, a także pracy zawodowej, obowiązków, projektów, w które audytowany jest zaangażowany. Pytania mają na celu sprawdzenie płynności wypowiedzi uczestnika, zasobu słownictwa ogólnego, biznesowego czy specjalistycznego, a także poprawności gramatycznej wypowiedzi. Pytania dostosowane są do potrzeb klienta i kładą nacisk na tematy, które są najbardziej z punktu widzenia zleceniodawcy istotne.

Audyty mogą być przeprowadzane w firmie u klienta lub zdalnie. Podczas audytu przeprowadzanego u klienta, uczestnicy najpierw wypełniają test, a następnie biorą udział w ustnej diagnozie kompetencji językowych. Audyt zdalny pozwala na elastyczne dopasowanie terminu do uczestnika jako, że test wykonywany jest online, a rozmowa odbywa się przez telefon.

Audyt kompetencji językowych oznacza dla pracodawcy uzyskanie gwarancji odpowiednich kwalifikacji stawianych w procesie rekrutacji. Dla pracownika możliwość samooceny i podnoszenia własnych kwalifikacji. Ostatecznie prowadzi to do usprawnienia komunikacji wewnątrz firmy, jak i w codziennych kontaktach z kontrahentami i klientami zewnętrznymi. To także oszczędność i racjonalne wykorzystanie budżetów szkoleniowych w firmach.