Najważniejsze trendy w zarządzaniu w 2024

Hutchinson 28 stycznia 2024
Wszystkie
Najważniejsze trendy w zarządzaniu w 2024

Każdy kolejny rok przynosi zamiany. Jeszcze kilka lat temu pewnie nikt nie brał pod uwagę, że praca online stanie się tak powszechna. Jeszcze rok temu mało kto spodziewał się, że sztuczna inteligencja tak szybko wpłynie na przedsiębiorstwa. Na co więc współczesny lider powinien szczególnie zwrócić uwagę? Wybraliśmy 5 trendów w zarządzaniu, które naszym zdaniem będą dominowały w 2024 i jeszcze mocniej wpływały na biznes.

Zarządzanie na odległość – zespół rozproszony

Umiejętność skutecznego zarządzania rozproszonymi zespołami, czy mówiąc inaczej zarządzania na odległość, to coraz częściej jest znak rozpoznawczy nowoczesnego lidera. Ta zmiana odzwierciedla szerszy trend, gdzie biznesy nie są już ograniczone przez granice geograficzne i zamiast tego działają na globalnej scenie.

Chyba nie trzeba nikogo przekonywać do tego, że to szybki rozwój technologii komunikacyjnych był fundamentem tej transformacji, umożliwiając zespołom bezproblemową pracę w różnych lokalizacjach. Katalizatorem była też pandemia. Wideokonferencje, rozwiązania oparte na chmurze i narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym stały się kręgosłupem pracy zdalnej i wciąż wspierają rozwój środowiska online, w którym pracownicy łączą się ze sobą niezależnie od tego, gdzie przebywają. Czy wyobrażasz sobie dzisiejszy świat bez spotkań online? 

Równie ważnym aspektem determinującym życie online, co rozwój technologii, jest nacisk na równowagę między życiem zawodowym a prywatnym i pragnienie elastyczności w miejscu pracy. Dziś już nie mówi się tylko o work-life banalce, ale o work life fluidity. Na horyzoncie widać zmierzch warunków pracy, gdzie pracownik pracuje przy swoim biurku równo od godz. 8:00 do godz. 16:00. Coraz więcej osób wybiera pracę w domu.

Zespoły rozproszone pozwalają także firmom na dostęp do szerszego zasobu talentów, nieskrępowany przez ograniczenia geograficzne. Dziś można tworzyć zespoły pracujące w Łodzi, Wrocławiu i w Suwałkach, w Warszawie, Bratysławie i Tokio. Taka różnorodność bez wątpienia wzbogaca kreatywność zespołu. Co więcej, redukcja przestrzeni biurowej i odporność wykazywana przez rozproszone zespoły w czasach kryzysów (np. takich jak pandemia COVID-19), podkreślają praktyczne korzyści pracy zdalnej i hybrydowej

Jednakże skuteczne zarządzanie rozproszonymi zespołami wymaga określonego zestawu umiejętności. Pewnie każdy lider, który zetknął się z zarządzaniem na odległość, przyzna, że wymaga to zestawu innych kompetencji niż w przypadku tradycyjnego modelu pracy. W cenie są przede wszystkim wszelkie umiejętności i kompetencje związane ze skuteczną komunikacją, a wyzwaniem jest też dbanie o jednolitą kulturę firmy (do tego jeszcze wrócimy) pomimo fizycznej separacji członków zespołu. W istocie umiejętność efektywnego zarządzania rozproszonym zespołem nie jest tylko nowoczesnym trendem w zarządzaniu, ale kluczową kompetencją w szybko ewoluującym środowisku biznesowym.

Elastyczność i zwinność

Zwinność odgrywa podstawową rolę we współczesnym zarządzaniu, a umiejętność szybkiego dostosowania się do zmian i wyzwań to fundamentalna kompetencja nowoczesnego managera i nowoczesnej firmy. Koncepcja ta wykracza poza samą szybkość; obejmuje strategiczne, holistyczne podejście do nawigowania w zmianach. 

Na dzisiejszym niestabilnym rynku, który cechuje szybki rozwój technologiczny i zmieniające się preferencje konsumentów, zwinność umożliwia organizacjom szybką reakcję na te fluktuacje, przekształcając wyzwania w możliwości wzrostu i innowacji. Centralnym elementem zwinności w zarządzaniu jest skupienie na kliencie, dzięki czemu produkty i usługi ściśle odpowiadają ewoluującym potrzebom rynku. Takie podejście wymaga elastycznych procedur i zdecentralizowanego podejmowania decyzji (niezależnie od stanowiska) – dzięki temu zespoły mają szansę na skuteczniejszą reakcję. 

Elastyczność podkreśla też znaczenie współpracy między różnymi działami i wspiera kulturę innowacji poprzez różnorodne perspektywy. Integralną częścią tego podejścia jest ciągły cykl doskonalenia i uczenia się, promujący mentalność, w której ceni się iteracyjne zmiany i informacje zwrotne, gdzie przeszkody są postrzegane jako okazje do nauki. 

Zwinne zarządzanie wymaga wyjątkowego stylu przywództwa, bardziej wspierającego niż dyrektywnego; środowiska, w którym zespoły mogą szybko się dostosować i doskonalić. Można więc powiedzieć, że zwinność we współczesnym zarządzaniu polega na tworzeniu dynamicznej kultury organizacyjnej, nastawionej na ciągłą adaptację i skupienie na kliencie. Czy to łatwe? Łatwe pewnie nie, ale konieczne!

Emocje w zarządzaniu

Zrozumienie i zarządzanie emocjami są fundamentem, na którym można budować zdrowy, produktywny zespół. Współcześni menedżerowie, na szczęście, coraz częściej dostrzegają, że inteligencja emocjonalna jest istotnym składnikiem skutecznego przywództwa. Obejmuje to zdolność dostrzegania, rozumienia i zarządzania nie tylko własnymi emocjami, ale także emocjami swoich pracowników.

Skuteczne zarządzanie emocjami wiąże się z uznaniem i poszanowaniem różnorodnych doświadczeń emocjonalnych poszczególnych osób w zespole, co  z kolei wpływa na motywację, zaangażowanie i ogólne zadowolenie z pracy. Współczesny lider powinien tworzyć środowisko, w którym członkowie zespołu czują się docenieni, zrozumiani i gdzie mogą wyrażać swoje uczucia oraz obawy. Ta wrażliwość na emocje wykracza poza empatię; rolą managera jest aktywne słuchanie, zapewnianie odpowiedniego wsparcia i konstruktywne reagowanie na zarówno pozytywne, jak i negatywne emocje.

Ci przełożeni, którzy wiedzą, jak radzić sobie z emocjami, mogą skutecznie zarządzać konfliktami (przede wszystkim nie dopuszczać do ich powstania), wspierać spójność zespołu i budować zaufanie, co z kolei prowadzi do stworzenia środowiska. w którym po prostu chce się pracować. Tylko tyle i aż tyle!

Zatem rolą współczesnego menedżera jest rozpoznanie i zaspokajanie emocjonalnych potrzeb swojego zespołu i zarządzanie emocjami nie tylko dla dobrostanu poszczególnych pracowników, ale także dla ogólnej kondycji organizacji. Bo zwiększając indywidualne zadowolenie, zmniejszając stres w miejscu pracy, ostatecznie wpływamy na lepszą wydajność, a w konsekwencji na lepsze wyniki firmy. Takie podejście wszystkim się opłaca!

Sztuczna inteligencja i współczesny lider

Gdyby wybierać, co w 2023 roku wywołało największe poruszenie w świecie biznesu, wielu by pewnie powiedziało, że była to sztuczna inteligencja, ze słynnym Chat GPT na czele. W 2024 roku rozwój AI będzie z pewnością jeszcze większy. Dlatego też włączenie sztucznej inteligencji do współczesnego zarządzania to krok, który po prostu trzeba wykonać, by nie zostać w tyle. Ta rewolucyjna zmiana oferuje mnóstwo zalet, które przedefiniowują krajobraz operacji biznesowych i podejmowania decyzji.

Przede wszystkim AI może wspierać podejmowanie decyzji opartych na danych, ponieważ umożliwia menedżerom szybką i precyzyjną analizę obszernych zbiorów danych. Nie tylko zwiększa to szansę na lepsze decyzje, ale także znacząco przyspiesza cały proces.

Wiele osób, które na co dzień korzystają już z dobrodziejstw AI, podkreśla, że nie do przecenienia jest automatyzacja rutynowych zadań – od prostych spraw jak dodawanie zadań do to-do-list aż po bardziej skomplikowane (inteligentne filtrowania i redystrybucja poczty itd.). Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji pozwalają zaoszczędzić czas i skupić się na strategicznym myśleniu. Co więcej, narzędzia AI wzmacniają współpracę zespołową i zarządzanie projektami poprzez organizowanie wspólnych zadań czy koordynowanie terminów.

AI może także usprawnić rekrutację, efektywnie przeglądając aplikacje w celu zidentyfikowania najbardziej odpowiednich kandydatów, optymalizując tym samym proces zatrudnienia. Sztuczną inteligencję można również wykorzystać do przeanalizowania mocnych i słabych stron zespołu, dostosowania programów szkoleniowych czy identyfikacji luk w umiejętnościach poszczególnych pracowników. Jednakże wdrożenie AI w zarządzanie zasobami ludzkimi nie jest pozbawione wyzwań, szczególnie pod względem etycznych rozważań i obaw związanych z prywatnością.

Sztuczna inteligencja we współczesnym zarządzaniu może być katalizatorem zwiększonej efektywności, lepszego podejmowania decyzji, doskonalszych analiz, automatyzacji rutynowych prac. Pomimo wyzwań i pewnej niepewności oznacza to znaczący skok w sposobie, w jaki działa firma, tym bardziej że dynamiczny rozwój cyfrowy jest nieunikniony. Lepiej więc być na bieżąco niż później gonić liderów zmian.

Kultura organizacyjna to prawdziwe wartości

Kultura firmy, zbiorowe wartości, przekonania i zachowania definiujące organizację są nieodzownym aspektem współczesnego zarządzania, niezależnie od branży, w jakiej działa firma. Gdy wartości wyznawane przez zespół rezonują z kulturą firmy, znacząco wpływa to na zaangażowanie zespołu i zadowolenie z pracy. To dopasowanie nie tylko zwiększa produktywność pracowników, ale także zmniejsza rotację. Dziś, gdy szczególnie „pokolenie Z” stawia na ogólny dobrostan, pozytywna kultura organizacyjna firmy staje się kluczowym czynnikiem różnicującym, często mającym pierwszeństwo przed innymi atrybutami pracy, takimi jak na przykład wynagrodzenie.

Kultura firmy rozciąga się również na publiczny aspekt, kształtując wizerunek marki i reputację, co niewątpliwie wpływa na jej atrakcyjność dla klientów, partnerów i inwestorów.  Kultura sprzyjająca otwartej komunikacji, współpracy i innowacjom stanowi fundament rozwoju kreatywności oraz generowania nowych pomysłów, co w rezultacie prowadzi do ulepszenia produktów i usług – a właśnie tego często oczekuje rynek.

W czasach zmian lub kryzysu spójna kultura jest kluczowym czynnikiem kształtującym odporność organizacji, jest gwarantem, że pracownicy pozostają skoncentrowani i zjednoczeni. Wspólne wartości firmy są niezbędne do promowania pracy zespołowej, do tworzenia środowiska, w którym ceni się różnorodność, szacunek i inkluzywność. Ostatecznie, to właśnie kultura organizacyjna firmy jest nierozerwalnie związana z jej ogólną wydajnością i sukcesem. 

Dlatego w nowoczesnym zarządzaniu kultywowanie i pielęgnowanie odpowiedniej kultury firmy nie jest tylko dodatkowym zadaniem; jest niezbędne do podstawowego funkcjonowania i sukcesu organizacji. Ale uwaga! Wartości firmy to nie puste hasła wypisane na tablicy, która wisi w sekretariacie prezesa. Takie fikcyjne podejście do kultury organizacyjnej to droga w przepaść – pracownicy, kontrahenci, klienci szybko zorientują się, że są mamieni i oszukiwani. A w dzisiejszym konkurencyjnym świecie nie ma miejsca na fałsz. Dlatego rolą managera jest faktyczne, realne wdrażanie wartości firmy tak, by szczytne hasła faktycznie żyły w organizacji.

Czy te trendy będą dominować w 2024 roku? Czy wzrost produktywności zależy bardziej od dobrego samopoczucia pracowników, czy może od wykorzystania sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach? Skuteczne i nowoczesne zarządzanie do suma wielu elementów, a zadaniem managera jest rozumieć zachodzące zmiany, przygotować się na nie i dzięki temu stworzyć środowisko pracy, które odpowiada współczesnym trendom.

Wiedza
Hutchinson 28 grudnia 2023
Toksyczny szef w miejscu pracy

Dobry szef potrafi być jak dobry nauczyciel — jest inspirujący, wspierający i motywujący do osiągania najlepszych wyników. Niestety, nie zawsze mamy tę przyjemność pracować pod kierownictwem takiego przełożonego. Zły szef może zatruć środowisko pracy, wpływając negatywnie na codzienną pracę i samopoczucie zespołu. Taka osoba zwykle rządzi przez strach, manipulację i brak szacunku wobec pracowników. Atmosfera […]

Wiedza
Hutchinson 28 listopada 2023
Sztuka small talk w biznesie

Small talk, często postrzegane jako zwykła pogawędka, odgrywa znaczącą rolę w interakcjach biznesowych. Jest fundamentem nawiązywania relacji, budowania zaufania i tworzenia komfortowej atmosfery podczas służbowych, często bardzo formalnych spotkań biznesowych. Niuansów small talk nie wolno bagatelizować, bo taka niezobowiązująca krótka rozmowa przy kawie może przekształcić się w budowanie istotnych relacji biznesowych. Zatem jak rozpocząć rozmowy? […]

Hutchinson 16 listopada 2023
Biuro w domu – czy to zdrowe rozwiązanie

Narastająca tendencja do pracy zdalnej podkreśliła znaczenie dobrze zaprojektowanego biura w miejscu zamieszkania. Biuro domowe, które jest starannie zaplanowane, nie tylko zwiększa produktywność, ale odgrywa także ważną rolę w osobistym dobrostanie. Ale komfort pracy to nie tylko meble biurowe i kącik do pracy, który można wydzielić w sypialni. Liczy się też styl pracy w domu. […]

Wiedza
Hutchinson 26 października 2023
Pora na work-life fluidity

Tytuł mówi sam za siebie – nadeszła era work – life fluidity. Zmierzch znanej nam do tej pory równowagi nazywanej potocznie work-life balance jest faktem. Przesuwamy się ku płynności, gdzie zasady sztywnych grafików pracy i ścisłych podziałów między sferą zawodową i prywatną odchodzą w niepamięć. Jesteśmy świadkami jednej z największych zmian mentalnych w podejściu do […]

Wiedza
Hutchinson 28 grudnia 2023
Toksyczny szef w miejscu pracy

Dobry szef potrafi być jak dobry nauczyciel — jest inspirujący, wspierający i motywujący do osiągania najlepszych wyników. Niestety, nie zawsze mamy tę przyjemność pracować pod kierownictwem takiego przełożonego. Zły szef może zatruć środowisko pracy, wpływając negatywnie na codzienną pracę i samopoczucie zespołu. Taka osoba zwykle rządzi przez strach, manipulację i brak szacunku wobec pracowników. Atmosfera […]

Wiedza
Hutchinson 28 listopada 2023
Sztuka small talk w biznesie

Small talk, często postrzegane jako zwykła pogawędka, odgrywa znaczącą rolę w interakcjach biznesowych. Jest fundamentem nawiązywania relacji, budowania zaufania i tworzenia komfortowej atmosfery podczas służbowych, często bardzo formalnych spotkań biznesowych. Niuansów small talk nie wolno bagatelizować, bo taka niezobowiązująca krótka rozmowa przy kawie może przekształcić się w budowanie istotnych relacji biznesowych. Zatem jak rozpocząć rozmowy? […]

Wiedza
Hutchinson 26 października 2023
Pora na work-life fluidity

Tytuł mówi sam za siebie – nadeszła era work – life fluidity. Zmierzch znanej nam do tej pory równowagi nazywanej potocznie work-life balance jest faktem. Przesuwamy się ku płynności, gdzie zasady sztywnych grafików pracy i ścisłych podziałów między sferą zawodową i prywatną odchodzą w niepamięć. Jesteśmy świadkami jednej z największych zmian mentalnych w podejściu do […]

Wiedza
Hutchinson 21 września 2023
Motywacja w pracy – historia pewnego listonosza

Co nas motywuje do pracy? Czyli liczą się tylko zarobki i stanowiska, a może determinacja i zaangażowanie wynikają z pasji? Czego uczy nas historia listonosza? Średnio licząc pracujemy 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, 160 godzin miesięcznie, prawie 2000 godzin rocznie. Praktycznie połowę naszego dnia spędzamy w pracy. Czy w tym czasie pracujesz z pasją […]

Szkolenia
Hutchinson 21 września 2023
Szkolenia dla lidera organizacji – nowoczesne przywództwo

Dobry lider wie, że podnoszenie kompetencji – własnych i zespołu – to klucz do sukcesu. Dobry lider wie również, jak spośród całej masy szkoleń, wybrać te wartościowe. Dopasowane szkolenia dla liderów podnoszą nie tylko jego wiedzę i umiejętności, ale budują całą organizację. Co powoduje, że jedna firma rośnie, a inna pogłębia się w kryzysie? Jak […]

Szkolenia
Hutchinson 16 sierpnia 2023
Czy przywództwa można się nauczyć?

Czy przywództwo to wrodzony dar, czy umiejętność, którą można opanować? To pytanie nurtuje wielu z nas. Czasem patrzymy na inspirujących liderów i zastanawiamy się, czy ich zdolności przywódcze są wynikiem genów, czy ciężkiej pracy. Dobra wiadomość brzmi: przywództwo można się nauczyć – choć są też tacy, którzy twierdzą, że z tym trzeba się urodzić. Jednak […]

Szkolenia
Hutchinson 24 lipca 2023
Syndrom poniedziałku, czyli jak zwalczyć niedzielną chandrę

Czym jest syndrom poniedziałku? To uczucie, które wszyscy znamy zbyt dobrze. To ten moment, kiedy weekend dobiega końca i wiesz, że już za kilkanaście godzin musisz wrócić do pracy. Brr… Syndrom poniedziałku (albo syndorm niedzieli) to temat znany wielu osobom, a zwłaszcza tym, którzy od wielu lat wykonują tę samą pracę, wykonują te same obowiązki, […]

Szkolenia
Hutchinson 24 lipca 2023
Czy wiesz, co to Wspólny Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

Do uczenia się języków obcych chyba nie trzeba specjalnie nikogo przekonywać. W tym kontekście Wspólny Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR albo ESOKJ) odgrywa kluczową rolę w ocenie i opisie poziomów umiejętności językowych, szczególnie w odniesieniu do języka angielskiego — jednego z najpowszechniej używanych języków na świecie, takiego nowożytnego lingua franca. Poziomy CEFR to jedno, […]

Języki
Hutchinson 30 maja 2023
Czy szkolenie językowe online są efektywne?

Gdy firma chce podbijać globalne rynki, musi zatrudniać pracowników, którzy swobodnie komunikują się w różnych językach obcych. Jak zorganizować firmowe kursy językowe, by wciąż doskonalić te kompetencje? Czy szkolenia online są lepsze od tych stacjonarnych?  E-learning nie pojawił się wraz z pandemią i lockdownami. Różnego rodzaju kursy internetowe istniały już wcześniej, ale fakt – COVID-19 […]

Języki
Hutchinson 14 kwietnia 2022
Na czym polega audyt językowy

W dzisiejszej dobie znajomość przynajmniej jednego języka obcego jest nie tylko pożądana, ale wręcz konieczna, by być w pełni fachowym pracownikiem i aktywnie brać udział w życiu firmy. Kompetencje językowe to klucz do sukcesu Twojej organizacji.  Współczesny świat staje się coraz mniejszy. Dzięki coraz szybszym środkom transportu oraz nowoczesnym technologiom przybliżamy się do siebie, bez […]

Języki
Hutchinson 14 marca 2022
Jak uczyć się języków?

Zaczynasz naukę języka obcego po raz kolejny? Masz nadzieję, że to podejście będzie ostatnim? Nie mówisz w języku obcym, choć pracowałaś/eś z kilkoma lektorami i przerobiłaś/eś kilka podręczników? To najczęstsze bolączki, z którymi borykają się Polacy uczący się nowych języków. O ile w przedszkolu uczymy się poprzez zabawę, wierszyki i piosenki, to kiedy przechodzimy do […]