Na czym polega audyt językowy

2022-04-14 superadmin

W dzisiejszej dobie znajomość przynajmniej jednego języka obcego jest nie tylko pożądana, ale wręcz konieczna, by być w pełni fachowym pracownikiem i aktywnie brać udział w życiu firmy.

Kompetencje językowe to klucz do sukcesu Twojej organizacji. 

Współczesny świat staje się coraz mniejszy. Dzięki coraz szybszym środkom transportu oraz nowoczesnym technologiom przybliżamy się do siebie, bez względu na to, w jakim zakątku świata przebywamy. Podróżujemy po świecie, nie tylko w celach turystycznych, ale, coraz częściej, także służbowych. Pracownicy dużych firm są delegowani do pracy w oddziałach zlokalizowanych poza granicami kraju, a obywatele innych państw zasilają szeregi kadrowe polskich placówek. W związku z tym menadżerowie i kierownicy muszą mierzyć się z niełatwym zadaniem budowania międzynarodowego zespołu pracowników.

Z drugiej strony coraz częściej też zdarza się, że dobrze rozwijająca się firma utrzymuje relacje biznesowe z zagranicznymi kontrahentami. W takich przypadkach istnieje potrzeba, by komunikować się między sobą we wspólnym języku, który nie zawsze jest naszym rodzimym.  Na efektywność pracy danej korporacji wpływa jednak nie tylko fakt, że mamy w swojej załodze osoby komunikujące się w jakimś języku na bliżej nieokreślonym poziomie.

Czy znasz kompetencje językowe pracowników?

Dobry menadżer powinien doskonale znać zasoby wiedzy i możliwości członków swojego zespołu, wiedzieć, gdzie leżą ich mocne strony, a gdzie są ewentualne słabsze ogniwa. Dzięki temu będzie wiedział, jak zarządzać personelem i w jaki sposób delegować pracę, by była ona jak najbardziej produktywna. Sukces naszego biznesu zależy więc także, a może przede wszystkim od tego, w jaki sposób zarządzamy zasobami ludzkimi.

Dla świadomych tego zjawiska klientów Hutchinson Institute posiada w swojej ofercie usługę audytu językowego. Jest to nowoczesne narzędzie służące do sprawdzania i zdefiniowania poziomu kompetencji językowych u danej osoby. Wykonywany przez naszych wykwalifikowanych lektorów pozwala na szybką, miarodajną, a przede wszystkim obiektywną ocenę umiejętności uczestnika w zakresie posiadanej czynnej i biernej wiedzy językowej.

Zalety audytu językowego w firmie

Audyt sprawdza się przede wszystkim w czterech sytuacjach zawodowych:

  • podczas rekrutacji — jako narzędzie weryfikujące deklarowany przez kandydata poziom kompetencji językowych. Pozwala na potwierdzenie wiedzy uczestnika, ułatwia pracodawcy podjęcie decyzji czy dana osoba spełnia warunki rekrutacyjne na proponowane stanowisko.
  • przed rozpoczęciem szkolenia — by określić zakres kompetencji językowych uczestnika. Jest to tak zwany audyt poziomujący, czyli diagnoza językowa, która pozwala zweryfikować poziom wyjściowy uczestnika, a także zidentyfikować jego potrzeby szkoleniowe. Dzięki temu na późniejszym etapie znacznie łatwiej i skuteczniej można przygotować „szyty na miarę” program nauczania, który sprosta oczekiwaniom klienta.
  • przed i po szkoleniu — by w łatwy sposób ocenić postępy poczynione przez uczestników, z których każdy wykonuje ten sam test przed rozpoczęciem i po zakończeniu szkolenia. Pozwala to na wiarygodną analizę przyrostu wiedzy, a także wyznaczenie nowych celów szkoleniowych.
  • w toku pracy — jako doraźna weryfikacja poziomu znajomości języka obcego u pracownika w celu zaplanowania jego rozwoju w firmie, odpowiedniego motywowania czy wykorzystania jego predyspozycji językowych w sposób najbardziej efektywny.

Na czym polega audyt językowy?

Audyt składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna to test składający się z zamkniętej części leksykalnej i gramatycznej, a także otwartej obejmującej krótką wypowiedź pisemną na dany temat. Część ustna to rozmowa z audytorem trwająca około 15-20 minut.  Tematy, które są poruszane najczęściej, mogą dotyczyć życia codziennego i zainteresowań, ale także pracy zawodowej, np. obowiązków, zadań, projektów, w które jest zaangażowana osoba audytowana. Pytania mają na celu sprawdzenie płynności wypowiedzi uczestnika, zasobu słownictwa ogólnego, biznesowego czy specjalistycznego, a także poprawności gramatycznej wypowiedzi. Zakres poruszanych zagadnień dostosowany jest do potrzeb klienta, a nacisk jest położony na tematy, które są najbardziej, z punktu widzenia zleceniodawcy, istotne.

Audyt może być przeprowadzony w siedzibie firmy klienta lub zdalnie. Podczas audytu przeprowadzanego u klienta uczestnicy najpierw wypełniają test, a następnie biorą udział w ustnej diagnozie kompetencji językowych. Dzięki temu cała procedura może być przeprowadzona jednocześnie dla wielu kandydatów. Audyt zdalny, dzięki działaniu „na odległość”, pozwala na dużą elastyczność i dogodne dopasowanie terminu do możliwości dyspozycyjnych uczestnika, co jest bardzo wygodne, gdy w audycie mają brać udział osoby, które np. pracują według zmiennego grafiku. W takim przypadku test wykonywany jest online, a rozmowa odbywa się przez telefon.

Bez wątpienia, rzetelnie i profesjonalnie przeprowadzony audyt językowy jest skarbnicą informacji na temat poziomu wiedzy językowej uczestnika, jego umiejętności i potrzeb. Wynik audytu, jeśli został sporządzony skrupulatnie, uwzględni mocne strony danej osoby, a także ewentualne obszary wymagające dopracowania. Jest to pożyteczne zarówno dla pracownika, który dzięki temu będzie monitorował swoje postępy w nauce, jak i pracodawcy, który będzie miał pewność, że zna kompetencje swojej kadry.

Raport końcowy wykaże szczegółowo, jakie ewentualne błędy popełnia uczestnik, w jakich sytuacjach ma problem z wypowiedzią ustną, jaka tematyka jest dla niego wyzwaniem w wypowiedziach pisemnych. Określi też poziom komunikatywności osoby audytowanej, jego atuty, obszary, w których się wyróżnia. Umożliwi to pracodawcy takie planowanie ruchów kadrowych, by optymalnie wykorzystać możliwości zasobów ludzkich, a tym samym zwiększyć wydajność i efektywność pracy firmy. Dodatkowo pozwoli stworzyć ciekawe programy motywacyjne, dzięki czemu dana firma będzie miejscem, w którym chce się pracować.

 

Katarzyna Leszczyńska, Academic Coordinator, Hutchinson Institute
Marta Skotarek, Language Training Manager, Hutchinson Institute

Blog hutchinson institute